ಸಾಗರ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್

ದೋಣಿಗಾಗಿ ವೀಚೈ ಮೆರೈನ್ ಎಂಜಿನ್ WD10C300-21